ചെറു ഡീസൽ കാറു     കളുടെ ഉൽപ്പാദന          ത്തിൽ നിന്നും ടാറ്റ മോട്ടോർസ് പിൻവാ     ങ്ങുന്നു.
Automotive, Featured, National, ദേശീയ വാർത്തകൾ

ചെറു ഡീസൽ കാറു കളുടെ ഉൽപ്പാദന ത്തിൽ നിന്നും ടാറ്റ മോട്ടോർസ് പിൻവാ ങ്ങുന്നു.

മുംബൈ.അടുത്ത വർഷം മുതൽ ചെറു ഡീസൽ കാറുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്നും ടാറ്റാ മോട്ടോർസ് പിൻവാങ്ങുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന തിനായി ബി എസ് 4 ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി യത് മൂലം ഡീസൽ കാറുകളുടെ ഉൽപ്പാദന ചിലവിൽ വൻ വർധനയുണ്ടായതും,ചെറു കാറുകളുടെ മേഖലയിൽ പെട്രോൾ കാറു കൾക്ക് പ്രിയം വർധിച്ചതുമാണ് ഈ തീരു മാനത്തിന് കാരണമെന്ന് ടാറ്റാ മോട്ടോർസ് അധീകൃതർ അറിയിച്ചു.ചെറു കാറുകളുടെ ആവശ്യക്കാരിൽ 80% ചെറു കാറുകൾ ക്കാണ്.ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ കാർ ഉൽപ്പാദകരായ മാരുതി സുസുക്കിയും സമാനമായ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണറിയുന്നത്.

May 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *